Ficha Inscripción Socio Colaborador


DOMICILIACIÓN BANCARIAEN MAN a calquera membro da directivaTRANSFERENCIA bancaria ao Nº: ES23 0182 0365 6902 0155 1316 (BBVA)


-No caso de efectuar o pago EN MAN, o novo socio recibirá por parte da Banda un recibo que fuga formal dijo pago.

-As TRASNFERENCIAS BANCARIAS deberán sinalar o titular de dato pago para poder registrar este na nosa base de datos.

-Datas de cobro de recibos: Mes de tullo (Encontro de Bandas)/ mes de novembro (Sta. Icía).

Moitas graças pola sua colaboración.

De conformidade co establecido no Art. 5 da Lei Orgánica 15/1999 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, polo que se regula o dereito de información na recollida de datos lle informamos dos seguintes extremos:

Os datos de carácter persoal que nos subministrou nesta e outras comunicacións mantidas con vostede serán obxecto de tratamento nos ficheiros responsabilidade da Banda de Música Santiago de Arteixo.

A finalidade do tratamento é a de xestionar de forma adecuada a prestación do servizo que nos requiriu. Así mesmo estes datos no serán cedidos a terceiros, salvo nas cesións legalmente permitidas.

Os datos solicitados a través d esta e outras comunicacións son de subministración obrigatoria para a prestación do servizo. Estes son

adecuados, pertinentes e non excesivos.

A súa negativa a subministrar os datos solicitados implica a imposibilidade de prestarlle o servizo.

Así mesmo, lle informamos da posibilidade de exercitar os correspondente dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición de conformidade co establecido na Lei 15/1999 ante a Banda de Música Santiago de Arteixo como responsable do ficheiro.

Os dereitos mencionados pode exercitalos a través dos seguintes medios: info@bmarteixo.com 669 87 27 70.